top of page

טופס אישור השתתפות בפעילות מקומית של תנועת ה- CISV בישראל

מסמך זה מיועד למילוי על ידי הורים לילדות וילדים משתתפים בפעילות המקומית בישראל בשנת הפעילות 2022-2023 של תנועת ה- CISV בישראל (להלן: "CISV").

שימו לב, בטופס זה, אלא אם מצוין אחרת, כל אזכור של CISV יכלול את CISV העולמית, וכן עמותת סי.איי.אס.וי. תל אביב, הסניף הישראלי, מדריכות ומדריכים, מתנדבים ומתנדבות, עובדים ועובדות וחברות וחברים. החתימה על הטופס הנ"ל מהווה תנאי להשתתפות בתך/בנך בפעילות המקומית .

זכרו - במידה ויש לכם יותר מילד אחד בתנועה, יש למלא הצהרה עבור כל ילד בנפרד

הריני מאשרת לבני/בתי להשתתף בפעילות המקומית שתתקיים בין החודשים  ספטמבר 2022 ול-אוגוסט 2023.

אני מאשר.ת כי אני מבינ.ה את אופי הפעילויות המתוכננת במהלך הפעילות המקומית במהלך התקופה המתוארת לעיל, ואני סבור.ה כי בני/בתי מסוגל.ת לקחת חלק בפעילות וכי אין כל מניעה בריאותית, פיזיולוגית או אחרת להשתתפותו.ה בפעילות. אני מתחייב.ת כי בכל מקרה בו תשתנה הצהרתי הנ"ל, אעדכן את ה-CISV  בכל שינוי שהתרחש.  

אני מאשר.ת כי אני מבינ.ה כי תנועת ה- CISV ו/או סניףCISV  ישראל לא נושאים באחריות להתנהגות  ו/או פעילות חבריה וחברותיה, מתנדבות ומתנדבים ו/או חניכים וחניכות, מחוץ לפעילות הרשמית של התנועה (קרי: מחוץ למחנות הקיץ, מיניקמפ, ומפגשי הפעילות הדו שבועיים), והכל לפי קוד ההתנהגות המצורף להלן. עם זאת, תנועת ה- CISV מעודדת דיווח על כל התנהגות המנוגדת לקוד ההתנהגות. 
 

כל קשר בין מדריכים ומדריכות וחניכים או חניכות מחוץ לתחומי הפעילות הרשמית של ה- CISV הינו החלטה אישית של ההורים ושל הילד.ה והינו באחריות מלאה של ההורים. קוד ההתנהגות של ה- CISV  קובע כי כל קשר בין מבוגר.ת לבין חניכ.ה מחוץ לפעילות הרשמית, צריך להיות מדווח על ידי המבוגר.ת לתנועת ה- CISV. 

אני ובני/בתי מאשרים בזאת כי כל משתתפי.ות פעילויות ה- CISV מחויבות.ים להתנהג במהלך השתתפות בתוכניות הרשמיות, על פי חוקי המדינה וחוקי ה- CISV. 

הרינו מאשרים בזאת כי: 
•    קראנו את  מדיניות ההתנהגות  הבינ"ל של ה- CISV  ו מדיניות ההגנה על הילד.ה ואת הנהלים, ובכלל זה את קוד ההתנהגות לבוגרות.ים ואת חוקי התקשורת עם ולגבי הילדות.ים, ואני מאשר.ת שאני מבינ.ה אותם.  
•    אני מסכימ.ה בזאת כי בני/בתי ימלאו כל הוראה והנחיה סבירה של צוות ההדרכה. 
•    אני מתחייב.ת כי אני ובתי/בני ננהג באופן מכבד וראוי בכל צוות ההדרכה ומשתתפות ומשתתפי הארגון, וכן לא אדם אשר יפגשו עמו במהלך הפעילויות השונות. 
•    הסברתי ולבני/בתי כי עליו/עליה לדווח לצוות ההדרכה באופן מיידי על כל חשש שיש לה/לו לגבי נזק אשר עלולים לקרות למשתתפ.ת בארגוןאם בני /בתי יתנהגו באופן אשר לדעת צוות ההדרכה והנהלת הCISV מהווה התנהגות בלתי ראויה ושאינה מתאימה לאופן ההתנהלות בפעילויות הארגון, אני מבינ.ה שבני/בתי עשויים להישלח לביתה/ביתו לפני תום הפעילות, לפי שיקול דעת CISV ונציגיה בלבד. 

למידע לגבי השימוש במידע המפורט בטופס זה, אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלCISV  .
אני מאשר.ת בזאת את תנאי מדיניות הפרטיות הנמצאת ב אתר www.cisv.org . מידע נוסף ניתן למצוא תחת myCISV ב http://www.cisv.org/terms-and-conditions 

אני מאשר.ת ל- CISV  להשתמש ולפרסם תמונות, יצירות אמנות וחיבורים וכן צילומי וידאו והקלטות קוליות שנוצרו כחלק מההשתתפות בפעילויות.CISV  תוכל להשתמש בחומרים האמורים למטרות חינוכיות ו/או כחומר פרסומי לתנועה, בכלל זה לפרסם במדיה החברתית ובעמודי האינטרנט שלה. לצד החומרים הנ"ל מותר אזכור השם הפרטי של המשתתף.ת ומדינת המוצא בלבד, אלא אם ניתן אישור בכתב על ידי ההורה לאזכור פרטים נוספים.

בנוסף לתוכניות החינוכיות, CISV פועלת לקדם מחקר בתחום של חינוך ויחסים בין תרבותיים. מחקר זה יכול להתנהל במהלך פעילויות, ובתיאום עם ארגונים אחרים כמו אוניברסיטאות. כל תהליך מחקר מסוג זה יעבור תהליך אישור על ידי הנהלת CISV העולמית. תוצאות מחקר מסוג זה לא יפורסמו באופן המאפשר זיהוי של בני/בתי. מידע נוסף על מחקר ניתן למצוא באתר www.cisv.org .

הצהרת בריאות

אני מצהיר בזאת כי
אנא סמנו את הפעילויות הרלונטיות
בחר קובץ
הריני מאשר/ת לבני/בתי להשתתך בפעילות ימית
bottom of page