top of page

הגשת מועמדות להדרכה - קיץ 2023

בחתימה על הטופס אני מאשר.ת כי:

אשתתף בתוכנית ההכשרה הנדרשת על ידי CISV IARAEL, אני אציית ואשמור על מדיניות ההתנהגות של CISV (InfoFile R-07) ואעמיד את האינטרסים והרווחה של המשתתפים מעל שלי כל זמן שאני משתתף בתוכנית. אני מבינ.ה  כי חובה עליי להיות חבר.ה ב- CISV לפני שאוכל לקבל משימת הדרכה בתוכנית בארגון.

אני מצרפ.ת הצהרה חתומה, בה מפורט כי אני כשיר.ה להדריך ולקבל משרת אחריות בתוכניות הארגון, ואין כל מניעה בעברי – בריאותית משפטית או אחרת, מלעשות כן. אני מסכימ.ה לבדיקת רישום משטרתית אם נדרש על ידי CISV. אני מסכימ.ה לכך שהנתונים האישיים בטופס בקשה זה ישמשו את CISV לעיבוד בקשה זו ומסכימ.ה שניתן לשתף אותם עם אנשים אחרים המעורבים בארגון התוכניות, לפי הצורך. כל המידע המפורט בטופס זה, ובהצהרה המצורפת אליו, הוא נכון ומדויק.

Qet.jpg
Upload File
אני סובל/ת מבעיות ו/או מגבלות רפואיות בעלות השפעה על חיי היום יום

כישורי שפה

שליטה בשפה
שליטה בשפה
שליטה בשפה

האם יש לך הכשרה ב:

קורס עזרה ראשונה
פאראמדיקים
החייאה
תעודת מציל מוסמך.ת

ממליצים:

בחתימה על הטופס אני מאשר.ת כי:

אשתתף בתוכנית ההכשרה הנדרשת על ידי CISV IARAEL, אני אציית ואשמור על מדיניות ההתנהגות של CISV (InfoFile R-07) ואעמיד את האינטרסים והרווחה של המשתתפים מעל שלי כל זמן שאני משתתף בתוכנית. אני מבינ.ה  כי חובה עליי להיות חבר.ה ב- CISV לפני שאוכל לקבל משימת הדרכה בתוכנית בארגון.

אני מצרפ.ת הצהרה חתומה, בה מפורט כי אני כשיר.ה להדריך ולקבל משרת אחריות בתוכניות הארגון, ואין כל מניעה בעברי – בריאותית משפטית או אחרת, מלעשות כן. אני מסכימ.ה לבדיקת רישום משטרתית אם נדרש על ידי CISV. אני מסכימ.ה לכך שהנתונים האישיים בטופס בקשה זה ישמשו את CISV לעיבוד בקשה זו ומסכימ.ה שניתן לשתף אותם עם אנשים אחרים המעורבים בארגון התוכניות, לפי הצורך. כל המידע המפורט בטופס זה, ובהצהרה המצורפת אליו, הוא נכון ומדויק.

Thanks for submitting!

bottom of page