top of page

טופס המלצה

ממליצ.ה יקר.ה, המועמד.ת שפרטיהם רשומים לעיל הגיש.ה מועמדות להתנדב לתפקיד הדרכה בתוכנית/מחנה של ארגון ה- CISV. הוא / היא יעבדו עם צעירים.ות בני עמים שונים, מדינות שונות, מסורות שונות ותרבויות שונות.

במהלך התוכנית CISV, המועמד.ת יהיו בעל תפקיד עם אחריות, יהוו מודל לחיקוי לאותם צעירים, בפעילויות חינוכיות לשלום ואחווה בין עמים ותרבויות, ויפעלו ליצירת סביבה שבה חברויות בין-תרבותיות ושיתופי פעולה החוצים תרבויות, לאום וכל שוני אחר, אפשריים.

המועמד.ת יהיו במשרת אמון כחבר.ה, מחנכ.ת ואפוטרופוס חוקי של הצעירים בתוכנית אליה ישובצו.

במילוי ההמלצה ללא משוא פנים, תעזור.י לארגון לבחור את המדריכים המתאימים לתפקיד המבוקש. הטופס המלא והחתום ישמר כמסווג ויושמד בעתיד בהתאם לחוק.

 

בקווים כללים, ארגון ה-  CISVאינו מקבל לתפקיד עם אחריות  מועמדים ומועמדות המתנהגים בדרכים הבאות:

שימוש באלכוהול / סמים, הרשעות פליליות, חוסר יושר, הפרעה רגשית או התנהגותית, דעות קדומות, ניצול מיני/הטרדה מינית, אלימות, חוסר שליטה עצמית, חוסר סובלנות או חוסר יכולת להתמודד במצבי לחץ.

שם המועמד

אני חבר.ה בCISV
arrow&v

הצהרה:

למיטב ידיעתי, המידע שמסרתי על המועמד.ת הוא נכון, אמיתי מדויק ומלא. לא ידוע לי על התנהגות בעבר או בהווה, אשר תפסול את המועמד.ת מעבודה עם צעירים וצעירות, או שתמנע ממנו.ה לשמש מודל לחיקוי ולשמור על שלומם וביטחונם.

Thanks for registering.

bottom of page